VEDTÆGTER


for foreningen

SØBYGAARDS VENNER

 

 1. Navn og hjemsted.

 

 1. Foreningens navn er ”SØBYGAARDS VENNER"
 2. Foreningens hjemsted er ÆRØ Kommune.

 

 1. Formål.

 

 1. Foreningens formål er at bevare Søbygaard og give områdets fysiske rammer et kulturhistorisk indhold i overensstemmelse med stedets og hele Ærøs historiske baggrund.

 

 1. Medlemskab.

 

 1. Som medlem kan foreningens bestyrelse optage personer og institutioner, der er interesseret i at bevare Søbygaard som en selvejende institution med et kulturelt indhold.
 2. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indbringes for generalforsamlingen, der træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.
 3. For medlemskab betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, og som giver adgang til at stemme ved den efterfølgende generalforsamling.
 4. Medlemskab giver adgang til at afgive stemme ved et fremmøde på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ingen kan afgive mere end en stemme.
 5. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 6. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
 7. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der offentligt eller pa anden made modvirker foreningens formal. Eksklusionen kan af den ekskluderede eller et- hvert andet foreningsmedlem forelægges generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning ved simpel stemmeflerhed.

 

 

4. Generalforsamlingen.

4.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Den indkaldes af bestyrelsen med et varsel pa mindst 14 dage og bekendtgøres i mindst et af de lokale blade eller ved brev til medlemmerne. Udenøs medlemmer skal dog indkaldes ved brev.

4.3. I indkaldelsen skal der meddeles, hvilke forslag, der er fremsat til behandling. De fremsatte forslag skal foreligge færdigudformede og til gennemsyn hos for manden ved indkaldelsen.

4.4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

4.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

4.6. Forslag, som ikke er fremsat af bestyrelsen, og som ønskes behandlet pa den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 15. marts. Senere indkomne forslag kan af bestyrelsen optages til behandling.

4.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter beslutning fra den ordinære generalforsamling eller efter at 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/ 3 af foreningens medlemmer skriftligt og med begrundelse har krævet det. Forslag til dagsorden og forslag til beslutning indsendes samtidig med begæring om ekstraordinære generalforsamling.

4.8. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 14 dage for afholdelsen pa den i § 4. 2 angivne måde.

4.9. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 8 og 9.2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

4.10. Afstemningen skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

4.11. Over for det på generalforsamlingen vedtagne fores en protokol, der underskrives af dirigenten

5.  Bestyrelsen.

5.l. Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter, valgt af og blandet foreningens medlemmer.

5.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær

5.3. Foreningens formand er født medlem af bestyrelsen for "Den selvejende institution Søbygaard”. Bestyrelsen udpeger yderligere af sin midte et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Den selvejende institution ”Museerne i Ærøskøbing" i henhold til vedtægterne for denne institution.

Formanden for "Den selvejende institution Søbygaard" er født medlem af Søbygaards Venners bestyrelse.

5.4. Bestyrelsen vælges for to (2) år ad gangen. Dog afgår efter første år 4 medlemmer og en suppleant ved lodtrækning.

5.5. Genvalg kan finde sted.

5.6. Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

5.7. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

5.9. Sekretæren laver et referat af møderne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.  Efter hvert møde underskrives protokollen af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.  Enhver af disse er berettiget til kort at få sin divergerende mening indført i beslutningsprotokollen.

 

6.  Regnskab.

6.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

6.2. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen og kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

6.3. Genvalg kan finde sted.

6.4. Regnskabet skal være afsluttet hvert ar senest 1. marts, hvorefter det revideres, regnskab sendes til bestyrelsen og forelægges til godkendelse på første ordinære generalforsamling.

 

 

7.  Foreningstegning.

7.1. Foreningen forpligtes af den samlede bestyrelse.

7.2. Formanden og kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens midler.

 

 

8.  Vedtægtsændringer.

8.1. Nuværende vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen og kun såfremt 2/ 3 af de fremmødte stemmer for og kun såfremt 1/ 3 af medlemmerne er til stede. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan en efterfølgende generalforsamling vedtage de fremsatte forslag uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

9.  Opløsning.

9. 1. Bliver det umuligt, uønskeligt eller uhensigtsmæssigt at videreføre foreningen, skal forslag om dens opløsning behandles pa en ekstraordinær generalforsamling

9.2. Forslaget kan kun vedtages ' såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for og kun såfremt 1/ 3 af medlemmerne er til stede. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan en efterfølgende generalforsamling vedtage de fremsatte forslag uanset det fremmødte antal medlemmer.

9.3. I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formåls paragraf eller i dennes ånd.